درشت (خرفه ای)  SP
 کامپکت –  Compact
 واریه گاتوس  Variegatus
مایروفیلیوس  -mayrofilyos
متوسط  Amplexicaulis
 مونیرا –  Monniera