فیتونیا وایت آن Fittonia white anne
فیتونیا فلمینگ فایر Fittonia Fleming Fire
فیتونیا جانکل فلیم Fittonia Jungle Flime
فیتونیا جید Fittonia Jade