اسپیشز مینی( سیبی پا کوتاه )  Species Mini
 اسپیشز(سیبی پا بلند)  species
بیدی روبرا  Salicifolia Rubra
 پلیسپرما  Polysperma
پیناتیفیدا –  Pinatifida
تایی سریکتا  Thai Siricta
 رزا –  Rosa
لاکوستریس  Lacustris