آنوبیاس مینی ما واریه گاتوس Anubias Minima Variegated

آنوبیاس مینی ما واریه گاتوس هم در شرایط آکواریومی و هم در تراریوم رشد می کند، و مناسب برای مبتدیان آکواریوم دار می باشد. مینی ما واریه گاتوس دارای برگ های باریک بوده و گل های زیبایی خواهد داشت. کوددهی مناسب به رشد ایده آل گیاه کمک می کند، در غیر این صورت گیاه میانه ی آکواریومی با سرعت رشد کمی خواهد بود. این گیاه باید در سایه و یا زیر نور کم کاشته شود. برای تکثیر این نوع آنوبیاس، ریزوم را به دو و یا سه بخش تقسیم نمایید. آنوبیاس مینی ما را می توان به وسیله ی نخ ماهیگیری و یا نخ معمولی به صخره و چوب در آکواریوم متصل کرد.

اطلاعات بیشتر